Шинжлэх ухааны өгүүллийн цахим сан

Хустай орчмын уур амьсгалын зарим үзүүлэлтүүдийг олон жилийн хэлбэлзэл өөрчлөлт, агаар мандлын зудын индекс ба тахийн хорогдлын хамаарал

Б.Мөнхбат
УЦУОХ

Хураангуй

Түлхүүр үг: агаарын сар,гралиант,АМ-ын зуд,жилийн дундаж температур

Удиртгал

Үр дүн