Electronic Scientific Paper Archive

Journal information

TAKHI

Price: Free

Add to cart

Хустай орчмын уур амьсгалын зарим үзүүлэлтүүдийг олон жилийн хэлбэлзэл өөрчлөлт, агаар мандлын зудын индекс ба тахийн хорогдлын хамаарал

Б.Мөнхбат
УЦУОХ

Abstract

Keyword: агаарын сар,гралиант,АМ-ын зуд,жилийн дундаж температур

Introduction

Result