Шинжлэх ухааны өгүүллийн цахим сан
Genetics, Molecular biology